جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

جدول آمپر قابل تحمل شمش مسی

نام کالا وزن یک متر به کیلوگرم مقدار جریان قابل تحمل
تسمه مسی 3*150.396185 آمپر
تسمه مسی 3*200.540245 آمپر
تسمه مسی 5*200.900325 آمپر
تسمه مسی 3*250.675300 آمپر
تسمه مسی 5*251.125395 آمپر
تسمه مسی 3*300.810355 آمپر
تسمه مسی 5*301.350450 آمپر
تسمه مسی 5*401.800600 آمپر
تسمه مسی 10*403.600850 آمپر
تسمه مسی 5*502.250
720 آمپر
تسمه مسی 10*504.5001030 آمپر
تسمه مسی 5*602.700850 آمپر
تسمه مسی 10*605.4001200 آمپر
تسمه مسی 5*803.6001070 آمپر
تسمه مسی 10*807.2001560 آمپر
تسمه مسی 5*1004.500
1350 آمپر
تسمه مسی 10*1009.001880 آمپر
تسمه مسی 10*12010.8002200 آمپر

بالا google4bda40b2c6318b5b