جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

جدول آمپر قابل تحمل شمش مسی

نام کالا وزن یک متر به کیلوگرم مقدار جریان قابل تحمل
تسمه مسی 3*150.396170 آمپر
تسمه مسی 3*200.540220 آمپر
تسمه مسی 5*200.900319 آمپر
تسمه مسی 3*250.675287 آمپر
تسمه مسی 5*251.125350 آمپر
تسمه مسی 3*300.810337 آمپر
تسمه مسی 5*301.350447 آمپر
تسمه مسی 5*401.800573 آمپر
تسمه مسی 10*403.600850 آمپر
تسمه مسی 5*502.250
676 آمپر
تسمه مسی 10*504.5001020 آمپر
تسمه مسی 5*602.700826 آمپر
تسمه مسی 10*605.4001180 آمپر
تسمه مسی 5*803.6001070 آمپر
تسمه مسی 10*807.2001500 آمپر
تسمه مسی 5*1004.500
1300 آمپر
تسمه مسی 10*1009.001810 آمپر
تسمه مسی 10*12010.8002110 آمپر

بالا google4bda40b2c6318b5b