جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

جدول قیمت کابلشو مسی

نام کالا قطر سوراخ جنس کابلشو شرکت تولیدی قیمت به عدد (تومان)
کابلشوی نمره 16 8 - 6 میلیمتر مس قلع اندود کلوته 1800
کابلشوی نمره 25 8 - 6 میلیمتر مس قلع اندود کلوته 2750
کابلشوی نمره 35 8 - 6 میلیمتر مس قلع اندود کلوته 3850
کابلشوی نمره 50 10 - 8 میلیمتر مس قلع اندود کلوته 5500
کابلشوی نمره 70 12 - 10 میلیمتر مس قلع اندود کلوته7700
کابلشوی نمره 95 12 - 10 میلیمتر مس قلع اندود کلوته 10500
کابلشوی نمره 120 12 - 10 میلیمتر مس قلع اندود کلوته13200
کابلشوی نمره 150 12 میلیمتر مس قلع اندود کلوته17200
کابلشوی نمره 185 12 میلیمتر مس قلع اندود کلوته21500
کابلشوی نمره 240 12 میلیمتر مس قلع اندود کلوته28000

بالا google4bda40b2c6318b5b