جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

جدول قیمت میله ارت تمام مسی

نام کالا طول میله (متر)مشخصات فنی میله درصد خلوص مس قیمت به عدد (تومان)
میله ارت مسی نمره 14 1/5 متری دارای نوک تیز 99/9 درصد 1/750/000
میله ارت مسی نمره 14 3 متر دارای نوک تیز 99/9 درصد 3/400/000
میله ارت مسی نمره 16 1/5 متر دارای نوک تیز 99/9 درصد 2/100/000
میله ارت مسی نمره 16 3 متر دارای نوک تیز 99/9 درصد 3/970/000
میله ارت مسی نمره 20 1/5 متر دارای نوک تیز 99/9 درصد 3/250/000
میله ارت مسی نمره 20 3 متر دارای نوک تیز 99/9 درصد /5/950/000

بالا google4bda40b2c6318b5b