جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

جدول قیمت صفحه روکش مسی

نام کالا
ضخامت صفحه برند کارخانه نوع پوشش مس قیمت به عدد (تومان)
صفحه روکش مس 30*30 4 میلیمتر ایمن صاعقه آسیا اتمایز 35/000
صفحه روکش مس 40*40 4 میلیمتر ایمن صاعقه آسیا اتمایز 61600
صفحه روکش مس 50*50 4 میلیمتر ایمن صاعقه آسیا اتمایز 87500
صفحه روکش مس 60*60 4 میلیمتر ایمن صاعقه آسیا اتمایز 125/000
صفحه روکش مس 70*70 4 میلیمتر ایمن صاعقه آسیا اتمایز 168/000

بالا google4bda40b2c6318b5b