جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

جدول قیمت صفحه روکش مسی

نام کالا
ضخامت صفحه نوع کارخانه قیمت به عدد (تومان)
صفحه روکش مس 30*30 4 الی 5 میلیمتر ایمن صاعقه آسیا 40/000
صفحه روکش مس 40*40 4 الی 5 میلیمتر ایمن صاعقه آسیا 70500
صفحه روکش مس 50*50 4 الی 5 میلیمتر ایمن صاعقه آسیا 108/000
صفحه روکش مس 60*60 4 الی 5 میلیمتر ایمن صاعقه آسیا 155/000
صفحه روکش مس 70*70 4 الی 5 میلیمتر ایمن صاعقه آسیا 207/000

بالا google4bda40b2c6318b5b